BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/BNN-CB
V/v: Gia hạn nợ vay cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều.

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếuchuyển số 145/PC-VPCP ngày 08/02/2012 của Văn phòng Chính phủ chuyển công vănsố 02/2012/CV-HHĐ ngày 13/12/2012 của Hiệp hội Điều Việt Nam đề nghị gia hạn nợvay cho một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều. Sau khi xem xét, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Hiện nay, ngành điều đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụsản phẩm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Mặt khác, trong sảnxuất chế biến điều cũng gặp khó khăn do thiếu lao động nên nguyên liệu nhập vềđể chế biến xuất khẩu bị tồn kho rất lớn. Vì vậy, các doanh nghiệp chế biếnxuất khẩu đều gặp khó khăn khi trả nợ ngân hàng.

Để tháo gỡ khó khăn, giúp ngành điều trụ vững trên thịtrường và đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ủng hộ kiến nghị của Hiệp hội Điều Việt Nam, đề nghị Ngân hàng Nhà nướcchỉ đạo các ngân hàng thương mại cho phép các doanh nghiệp chế biến xuất khẩuđiều được gia hạn các khoản vay cũ đến hạn phải trả của năm 2011-2012 thêm 06tháng và hạ lãi suất cho các khoản vay này theo mặt bằng lãi suất hiện hành.

Đề nghị đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quantâm, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Hiệp hội Điều VN;
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần