BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/BNN-TCCB
V/v: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Viện, Trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 19/TTr-KHLN ngày 11/01/2013 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đề nghị chophép ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 09 đơn vị mới thành lập trựcthuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt độngcủa Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâmnghiệp Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ,Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, Trung tâm Kinh tế Lâm nghiệp,Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng do Viện Khoahọc Lâm nghiệp Việt Nam xây dựng, trình Bộ.

2. Một số ý kiến tham gia đối với dự thảo Điều lệ Tổ chức vàhoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

a) Để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành củaGiám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật, bảnĐiều lệ Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệpViệt Nam phải được xây dựng, thẩm định, ban hành trên cơ sở các Quyết định củaBộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Điều lệ Tổchức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Viện, Trung tâm trực thuộc Viện Khoa họcLâm nghiệp Việt Nam đã được Bộ trưởng ký ban hành.

b) Trường hợp một số tổ chức (Trung tâm Nghiên cứu thựcnghiệm Môi trường và Phòng Thí nghiệm Đất và Môi trường) của Viện Nghiên cứuSinh thái và Môi trường rừng chưa đủ điều kiện hoạt động theo Quyết định của Bộtrưởng, yêu cầu Giám đốc Viện tăng cường nguồn lực để các tổ chức này hoạt độngtheo lộ trình, năm 2014.

c) Một số ý kiến góp ý cụ thể cho từng Viện, Trung tâm, đềnghị Viện rà soát, tổng hợp hoàn thiện theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiêncứu, tiếp thu và ban hành Điều lệ theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lệ