BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 467/BXD-HTKT
V/v rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 3 Vùng kinh tế trọng điểm.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương trong 3 Vùng kinh tế trọng điểm.

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyếtđịnh số 1251/QĐ-TTg ngày 12/9/2008, 1336/QĐ-TTg ngày 22/9/2008, 1440/QĐ-TTgngày 6/10/2008 về việc phê duyệt quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khuxử lý chất thải rắn 3 Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Namđến năm 2020, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtrong 3 Vùng kinh tế trọng điểm tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xâydựng, quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn trênđịa bàn phù hợp với quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chấtthải rắn 3 Vùng kinh tế trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Báo cáo tình hình và kế hoạch thực hiện rà soát, điềuchỉnh các quy hoạch trên về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP BCĐ Điều phối phát triển các Vùng KTTĐ;
- Lưu VP, Cục HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính