BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức dự toán công tác đào đất thủ công.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước BắcNinh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 369/CV-CTN ngày 20/2/2014 củaCông ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh về áp dụng định mức dự toán công tácđào đất thủ công. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thìchủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng địnhmức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với những định mứcđã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầukỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mứcđã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụngở công trình khác để áp dụng cho công trình. Chủ đầu tư quyết định việc ápdụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới đểlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với công tác đào thủ công cát đen có độ đầm chặt k=0,95rãnh chôn ống cấp nước, rãnh chôn cáp điện ngầm trên vỉa hè của gói thầu Hệthống điện chiếu sáng, cấp điện, trạm biến áp, cấp nước, công viên cây xanhthuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hòa Long Kinh Bắc I và II – thànhphố Bắc Ninh như nêu tại văn bản số 369/CV-CTN căn cứ thiết kế được duyệt vànội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, chủ đầu tư và nhà thầu áp dụng địnhmức công tác đào thủ công đất cấp II nhóm 5 làm cơ sở thanh toán, quyết toánhợp đồng là phù hợp.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh