TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 467/CCTTHC
V/v Thực thi các phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Trên cơ sở Quyết định công bố thủtục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và Quyết định phê duyệt phươngán đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủtướng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương báo cáo một số kết quả sau đây:

1. Tổng số văn bản UBND cấp tỉnh đãban hành và chưa ban hành (nếu có) để thực thi các phương án đơn giản hóa nhữngthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh (đề nghị ghirõ tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản và danh mục tên các thủ tụchành chính đã được đơn giản hóa).

2. Tình hình và kết quả triển khaiCông văn số 227/CCTTHC ngày 09 tháng 06 năm 2010 của Tổ công tác chuyên trách.

Báo cáo của UBND cấp tỉnh đề nghịgửi về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 15 tháng 10 năm 2010 (báo cáo nàythay cho báo cáo định kỳ tháng 10) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc