TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 467/GSQL-TH
V/v xác minh C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 2065/HQHCM-GSQL ngày 06/07/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh về vướng mắc C/O mẫu AK cấp thay thế, Cục Giám sát quản lý về hải quan cóý kiến như sau:

Đềnghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh gửi bổ sung bản scan copy rõ nét của hai C/Omẫu AK số tham chiếu 001-11-0431091 và 01-12-0406983 vào hộp thưco@customs.gov.vn. Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành điều tra và hướng dẫn thựchiện sau khi nhận được kết quả xác minh từ phía Hải quan Hàn Quốc.

CụcGiám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn