BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế nhôm thỏi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)

Sau khi Bộ Tài chính ban hành công văn số 9441TC/TCT ngày 29/8/2002 hướng dẫn phân loại mã số thuế nhập khẩu mặt hàng nhômthỏi, trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc. Một số doanh nghiệp đã gửicông văn khiếu nại về mã số đối với mặt hàng nhôm thỏi tới Văn phòng Chính Phủvà Bộ Tài chính. Được sự phân công của Bộ, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ vềviệc phân loại áp mã mặt hàng nhôm thỏi. Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Bộ, ngày3/2/2004, Tổng cục Hải quan có công văn số 364/TCHQ-KTTT hướng dẫn một số doanhnghiệp và Cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc phân loại mặt hàng nhôm thỏinhập khẩu từ 1.1.2001 đến 29.8.2002. Sau khi có hướng dẫn phân loại trên, nhiềudoanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế cho mặt hàng nhôm thỏi nhập khẩu vàothời điểm lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, gần đây có một số doanh nghiệp mớinộp hồ sơ xin hoàn thuế cho mặt hàng nhôm thỏi nhập khẩu từ ngày 1.1.2001 đến29.8.2002 theo hướng dẫn của công văn số 364/TCHQ-KTTT kể trên.

Theo quy định tại điểm 3, mục I, phần E, Thôngtư 172 thì thời hạn nộp hồ sơ xin hoàn thuế là chậm nhất trong thời hạn 60 ngàykể từ ngày xuất khẩu, nhập khẩu hoặc kể từ ngày thực hiện xong một hợp đồng,thoả thuận hợp đồng, quy định này chỉ phù hợp với loại hình nhập sản xuất hàngxuất khẩu, nhập đầu tư gia công không phù hợp với trường hợp này. Tại các Thôngtư 87, Thông tư 113 cũng không có các quy định về việc nộp hồ sơ xin hoàn thuếmuộn thì xử lý như thế nào mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Thời điểm chohoàn đã nêu tại công văn 364/TCHQ-KTTT là từ 1.1.2001 đến 29.8.2002.

Tổng cục Hải quan có một số ý kiến xin trao đổivới các quý Vụ như sau:

Thực tế trường hợp xin hoàn thuế của doanhnghiệp không thuộc vào các trường hợp hoàn thuế của các Thông tư hướng dẫn vềthuế nhập khẩu. Việc khiếu nại của các doanh nghiệp kéo dài, qua nhiều cơ quan,nhiều cấp nên thời hạn hoàn thuế nêu tại các Thông tư dẫn trên không phù hợp.

Công văn số 364/KTTT-TCHQ ngày 3.2.2004 là Vănbản hướng dẫn toàn ngành về việc phân loại mặt hàng nhôm thỏi nên có giá trịpháp lý.

Để xử lý vấn đề phân loại nhôm thỏi của cácdoanh nghiệp đến nay mới nộp hồ sơ xin hoàn, theo ý kiến của Tổng cục Hải quanlà giao cho hải quan địa phương nơi hàng nhập khẩu kiểm tra hồ sơ sổ sách,chứng từ kế toán... nếu có cơ sở xác định hàng hoá là nhôm thỏi theo hướng dẫnphân loại tại công văn 364/TCHQ-KTTT thì hoàn thuế và xử phạt hành chính đốivới hành vi nộp hồ sơ muộn theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan về việcmột số doanh nghiệp đến năm 2007 mới nộp hồ sơ xin hoàn thuế nhôm thỏi nhậpkhẩu từ 1.1.2001 đến 29.8.2002 theo hướng dẫn phân loại tại công văn364/TCHQ-KTTT ngày 3/2/2004 của Tổng cục Hải quan.

Mong sớm nhận được ý kiến tham gia của quý Vụ.

Trân trọng.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An