BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 4670/TCT-CS
V/v: Đóng dấu treo trên hóa đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Lê Vô Tô.
(Đ/c: Số 2 bis Nguyễn Huy Tự, Quận 1, TP. HCM)

Trả lời công văn ngày 17/9/2011 của Công ty TNHH Lê Vô Tô về việc đóng dấu treo vào góc trên bên phải tờ hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:“Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Trường hợp Công ty TNHH Lê Vô Tô đã đặt in 20 cuốn hóa đơn và thực hiện đóng dấu treo vào góc trên bên phải của tờ hóa đơn, đối với những hóa đơn đã đóng dấu treo vào góc bên phải nếu không làm che khuất hoặc mờ các chỉ tiêu khác thì được thông báo phát hành để sử dụng. Đối với lần đặt in sau đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định về việc đặt in và sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục Thuế TP.HCM để được xử lý cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế-BTC
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn