BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4671/BNN-KTHT
V/v chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, các hợptác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước khi Luật Hợp tác xã có hiệu lựcthi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật thì phảihoàn thành đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trước ngày01/7/2016. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn chậm, mới chỉ có trên 10% số hợptác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật. Để đẩy nhanh tiến độ thựchiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dungsau:

1. Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã đểnâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã nôngnghiệp; cán bộ, xã viên (thành viên) hợp tác xã nông nghiệp và nhân dân trênđịa bàn nông thôn.

2. Rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã nôngnghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợptác xã.

- Trong quá trình rà soát, thực hiện đánh giá thựctrạng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và phân loại theo các nhóm để cógiải pháp phù hợp. Cụ thể: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đủ điều kiện đăngký lại; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu, có khả năng hợp nhất, sápnhập; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động phải giải thể;hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đủ điều kiện đăng ký lại phải chuyểnsang loại hình tổ chức khác.

- Hướng dẫn các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãđăng ký lại theo Luật Hợp tác xã (về thành viên; tổ chức bộ máy; nội dung hoạtđộng; góp vốn và xử lý vốn, tài sản; xây dựng điều lệ và phương án kinh doanh,quản lý và sử dụng các quỹ, tổ chức Đại hội xã viên, lập hồ sơ đăng kýlại,...), giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển sang loại hình tổ chức khác.

- Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết hợp ràsoát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác xã,liên hiệp hợp tác xã phát triển.

3. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao hiệu quả hoạtđộng của các hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp sau khitổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thểgiai đoạn 2015-2020 (theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ): Khuyến khích mở rộng hìnhthức liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn; khuyến khích thành lập hợp tác xã quymô lớn thông qua hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã; nâng cao hiệu quả hoạt động củahợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhànước đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Những vấn đề khó khăn vướngmắc cần được rà soát cụ thể. Các địa phương cân nhắc tổ chức các hội nghị đốithoại theo từng chuyên đề giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các cơ quanquản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình hợp tác xã, liênhiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, phù hợp vàđáp ứng yêu cầu phát triển ở mỗi địa phương, từ đó triển khai nhân rộng.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ kinh phí và phâncông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn chuyên môn,nghiệp vụ. Đồng thời tham gia với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất cụthể hóa cơ chế, chính sách của Nhà nước hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, liênhiệp hợp tác xã nông nghiệp. Định kỳ hàng tháng, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn báo cáo nhanh tiến độ triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thựchiện các nội dung trên. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chỉđạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn kết quả, tiến độ thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam