BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4674/TCT-CS
V/v Ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn 2946/CT-TTHT ngày19/9/2007 của Cục thuế tỉnh Nam Định hỏi về việc ấn định thuế TNDN trong trườnghợp kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 tại Công ty TNHH Nam Tân, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Áp dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuếlàm căn cứ tính thuế

Tại điểm 5 Mục II Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp quy định:“…Hộ gia đình và cá nhân kinh doanh chưa thực hiện chế độkế toán, hóa đơn, chứng từ, thực hiện kê khai thuế theo doanh thu do cơ quanthuế ấn định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo côngthức:

Thuế thu nhập doanh nghiệp bằng (=)Doanh thu x Tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu x Thuế suất.

Việc ấn định doanh thu để tính thunhập chịu thuế phải bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ.

Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuếxác định tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu làm căn cứ tính thuế thunhập doanh nghiệp phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và đảm bảo sự hài hòagiữa các địa phương trong cả nước.”

Tại điểm 7 Phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTCnêu trên quy định:“Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tínhthuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong trường hợp cơ sở kinhdoanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứngtừ…”

Căn cứ vào các quy định trên, Tổng cụcThuế đã có công văn số 2423 TCT/NV6 ngày 29/6/2001, công văn 4589 TCT/NV6 ngày25/12/2003 hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc áp dụng tỷ lệ GTGT vàtỷ lệ TNCT. Theo hướng dẫn tại các công văn này thì tỷ lệ giá trị gia tăng(GTGT) và tỷ lệ thu nhập chịu thuế (TNCT) mà Tổng cục Thuế hướng dẫn xây dựngáp dụng đến thời điểm 1/7/2007 được sử dụng để tính thuế đối với các cá nhânsản xuất kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán,chế độ hóa đơn chứng từ. Tỷ lệ này không áp dụng để tính thuế đối với tổchức kinh tế được thành lập dưới hình thức pháp nhân kinh doanh như các Công tycổ phần, Công ty TNHH trong trường hợp tổ chức kinh tế có vi phạm về chế độ sổsách kế toán, hóa đơn chứng từ.

2. Ấn định thuế theo Luật Quản lý thuế

Việc ấn định thuế theo Luật Quản lýthuế được áp dụng từ ngày 1/7/2007 là ngày Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành,do đó không áp dụng việc ấn định thuế theo Luật Quản lý thuế để tính thu nhậpchịu thuế và số thuế TNDN phải nộp cho các trường hợp vi phạm trước ngày1/7/2007.

3. Ấn định thuế của Công ty TNHH NamTân qua kiểm tra quyết toán thuế

Trường hợp Cục thuế kiểm tra quyết toánthuế năm 2004 tại Công ty TNHH Nam Tân (MST 0600142486) phát hiện Công ty khôngthực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Căn cứ quy định tại điểm 5Mục II Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì Cục thuế có quyền ấn định thu nhậpchịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (không áp dụng tỷ lệ TNCT đối vớicác hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để áp đặt cho doanh nghiệp).

Trong trường hợp cụ thể này đề nghịCục thuế Nam Định cần có tài liệu điều tra để làm căn cứ, nếu trong địa bàn tỉnhNam Định và các tỉnh lân cận không có cơ sở nào sản xuất, kinh doanh mặt hàngtương tự như của Công ty TNHH Nam Tân thì Cục thuế có thể đề nghị Cục thuế thànhphố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp những số liệu của những cơsở có cùng quy mô kinh doanh, cùng sản xuất, kinh doanh mặt hàng như của Côngty TNHH Nam Tân (số liệu về giá bán sản phẩm tương tự, chi phí đầu vào, tỷ lệthu nhập chịu thuế…) để tham khảo sau đó xác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế hợplý để tính thuế TNDN phải nộp đối với Công ty TNHH Nam Tân. Quá trình xử lý đảmbảo phù hợp với quy định của pháp luật thuế, phù hợp với tình hình thực tế củacơ sở kinh doanh, tránh khiếu kiện kéo dài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương