BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4677/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt độnghằng năm, nhằm thường xuyên nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộngđồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Nhằm phát triển vănhóa đọc trong các nhà trường và cộng đồng, để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tậpsuốt đời năm 2015 (sau đây gọi là Tuần lễ) có chất lượng, thiết thực và hiệuquả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở GDĐT phối hợp với hội khuyến học vàcác đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ với nội dung cụ thể sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, họcsinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sáchđối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rènluyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗingười và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

- Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầucông nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thốngthư viện, trước hết là thư viện trường học;

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả các cơ sởgiáo dục và được duy trì thường xuyên hàng năm.

2. Chủ đề: “Chung tay xây dựng thư viện,thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

3. Thời gian: Lễ khai mạc diễn ra vào ngày02/10/2015.

4. Nội dung các hoạt động

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, các cơsở giáo dục chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ chophù hợp. Bộ GDĐT gợi ý một số hoạt động sau:

- Xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng; tủsách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và mọi người dânđược đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc.

- Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện nhàtrường bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong thư viện nhà trường đếncác các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quảhơn; giao học sinh tự quản lí tủ sách và cho mượn sách; xây dựng đội ngũ tìnhnguyện viên giới thiệu về sách, khuyến khích học sinh đọc sách; xây dựng thưviện điện tử (ở những nơi có điều kiện). Tổ chức ngày hội đọc hàng năm vớinhững hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện, dựng phim, hoạt độngsân khấu,... dựa theo sách đã đọc.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm trađánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiếnthức, kĩ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.

- Các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câulạc bộ,... tổ chức hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ.

- Các cơ sở giáo dục tổ chức thảo luận, trao đổivới phụ huynh, học sinh thống nhất quy định về thời gian học sinh đọc sách tạitrường (thư viện), ở nhà và số lượng đầu sách đọc trong năm; thống nhất với chamẹ học sinh về việc cùng tham gia đọc sách với con.

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệmtổ chức ngày hội đọc hàng năm trong phạm vi cả nước.

- Các hoạt động khác diễn ra trong Tuần lễ: theohướng dẫn tại công văn số 4583/BGDĐT-GDTX ngày 26/8/2014 của Bộ GDĐT.

5. Tổ chức thực hiện

- Phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành văn hóa,thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; các đoàn thể; tổ chức xã hội; tổchức xã hội - nghề nghiệp; mọi người dân trong quá trình xây dựng phong trào.

- Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc vậnđộng quyên góp sách và phát triển thư viện nhà trường.

- Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lựa chọn, giớithiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mụctiêu giáo dục. Kiên quyết không đưa vào nhà trường những sách có nội dung khôngphù hợp.

- Cơ quan quản lí giáo dục các cấp xây dựng tiêuchí để đánh giá hoạt động của thư viện trường học gắn với việc học sinh thườngxuyên đọc sách; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Kết thúc Tuần lễ, sở GDĐT tổng hợp báo cáo kết quảthực hiện (kèm theo một số hình ảnh tiêu biểu về các lớp học, các hoạt độngliên quan đến việc tổ chức Tuần lễ tại địa phương) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dụcthường xuyên - 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) trước ngày23/10/2015 (file điện tử xin gửi về địa chỉ email: [email protected])./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Hội Khuyến học VN, Bộ VH, TT & DL (để phối hợp);
-
Các sở GDĐT (để thực hiện);
-
Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển