BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4677/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7482CT/HTr ngày08/5/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về ưu đãi miễn giảmthuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty con theo điều kiện ưu đãi của Công tymẹ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 84 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định:

"Điều 84. Pháp nhân:

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điềukiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịutrách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cáchđộc lập".

Tại khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quyđịnh:

"2. Nhóm công ty bao gồm các hình thức sau đây:

a) Công ty mẹ - công ty con;

b) Tập đoàn kinh tế;

c) Các hình thức khác".

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex(Công ty mẹ) và công ty TNHH Hoá dầu Petrolimex (Công ty con) được thành lậptheo hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH quy định tại Luật doanh nghiệp thìCông ty mẹ, Công ty con là pháp nhân độc lập nhau.

Tại Điều 1 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Điều 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hànghoá, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ bao gồm:Doanh nghiệp nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công tyhợp danh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợpđồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; các công ty nướcngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật Đầutư và Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã(sau đây gọi tắt là hợp tác xã); tổ hợp tác; tổ chức kinh tế của tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sảnxuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ...".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Hoá dầuPetrolimex và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoá dầu Petrolimex là các pháp nhânđộc lập nhau thì phải kê khai nộp thuế TNDN và hưởng ưu đãi thuế TNDN độc lậpnhau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương