VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4677/VPCP-KGVX
V/v chế độ đối với cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thưvề chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia (tại vănbản số 8096-CV/VPTW ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng), Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu,báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cán bộ, công chức Ủy ban Biên giớiquốc gia được hưởng chế độ đãi ngộ theo hình thức hỗ trợ trong môi trường làmviệc có cường độ cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Lao động - TBXH, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định