BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
V/v: triển khai thực hiện thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0h ngày 1/7/2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.
Thực hiện Điều 4 Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 352/QĐ-TTg ) về Thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011, Bộ Tài chính đề nghị như sau:
I. Đối với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Các Bộ chủ trì để ban hành văn bản hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản và vốn tại doanh nghiệp theo nhiệm vụ chuyên ngành được phân công tại Điều 3 Quyết định số 352/QĐ-TTg trước ngày 30 tháng 5 năm 2011.
2. Các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào công văn đề nghị và đăng ký của các Tập đoàn, Tổng công ty (do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), quyết định danh sách các doanh nghiệp (do công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ) để thực hiện thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 trước ngày 30/5/2011.
3. Sau khi các doanh nghiệp thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt xử lý kết quả kiểm kê đánh giá lại tài sản và vốn của từng doanh nghiệp, tổng hợp kết quả kiểm kê đánh giá lại tài sản của các doanh nghiệp theo từng Tập đoàn, Tổng công ty và gửi kết quả phê duyệt, tổng hợp kết quả kiểm kê theo Bộ, tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) và gửi cho Bộ Tài chính trước ngày 30/10/2011 để Bộ Tài chính tổng hợp, phân tích, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản đối với tất cả các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
II. Đối với doanh nghiệp:
1. Các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định số 352/QĐ-TTg để lựa chọn danh sách doanh nghiệp (do công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ) đăng ký với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 01/7/2011; có văn bản báo cáo Bộ quản lý ngành (đối với doanh nghiệp trung ương) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với doanh nghiệp địa phương) trước ngày 15/05/2011 để các cơ quan này xem xét, quyết định.
2. Các doanh nghiệp được quyết định thí điểm thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 01/7/2011 có trách nhiệm:
- Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê bao gồm:
+ Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Công ty không có Hội đồng thành viên) là Trưởng ban.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

+ Tổng giám đốc (giám đốc) công ty là ủy viên.
+ Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên là ủy viên.
+ Trưởng bộ phận: kế toán, kiểm soát, kỹ thuật là ủy viên.
- Tổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn, lập, gửi báo cáo kết quả về Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty trước ngày 30/8/2011 trong đó bao gồm cả báo cáo giải trình thuyết minh cụ thể các trường hợp tăng, giảm vốn và tài sản, nguyên nhân giảm giá trị doanh nghiệp, giảm vốn (nếu có).
Việc thực hiện thí điểm kiểm kê đánh giá lại tài sản và vốn đối với các doanh nghiệp đã đăng ký và được phê duyệt danh sách thực hiện, ngoài việc doanh nghiệp thực hiện trực tiếp kiểm kê đánh giá lại tài sản thì có thể thuê công ty tư vấn có chức năng định giá tài sản để phối hợp với doanh nghiệp thực hiện việc kiểm kê và đánh giá lại tài sản theo hướng dẫn của các Bộ. Chi phí kiểm kê đánh giá lại tài sản do doanh nghiệp quyết định và được phép tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp trên tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả.
3. Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện thẩm định, tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, gửi Bộ quản lý ngành (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30/9/2011 để phê duyệt và tổng hợp; đồng thời gửi Bộ Tài chính để theo dõi và giám sát./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VT, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?