TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4678/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Left Coast Logic Việt Nam
Địa chỉ: Số 43D/52 Hồ Văn Huê, P.09, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0305875912

Trả lời văn thư ngày 26/05/2014 của Công ty về thuếgiá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8, Điều 14 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinhtrong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó,không phân biệt xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanhphát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kêkhai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bốquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ Công văn số 1818/TCT-KK ngày 19/05/2014 củaTổng Cục Thuế hướng dẫn về kê khai thuế GTGT;

Căn cứ quy địnhnêu trên, trường hợp Công ty tháng 5/2014 phát hiện kê khai sót hóa đơnGTGT của kỳ kê khai thuế tháng 2/2014 thì Công ty được kê khai khấu trừ bổ sungvào kỳ kê khai thuế tháng 5/2014, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan cóthẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở ngườinộp thuế.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1652-146020/2014 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga