BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/BHXH-QLT
V/v đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức quản lý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là đơn vị) thực hiện như sau:

Các đơn vị phối hợp với đơn vị chủ quản (Sở Nội vụ hoặc bộ, ngành…) rà soát lại các đối tượng đang làm việc phải chuyển từ công chức sang viên chức quản lý theo quy định, nếu thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mà chưa khai báo đóng BHTN thì lập hồ sơ báo tăng, truy đóng bổ sung BHTN cho các đối tượng này từ tháng 12/2020, nộp hồ sơ chậm nhất đến hết tháng 3/2021.

Quá thời hạn trên, đơn vị mới nộp hồ sơ truy đóng BHTN thì sẽ bị tính lãi truy thu theo đúng quy định.

Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ truy đóng bổ sung BHTN cho các đối tượng theo đúng quy định trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH đang quản lý để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận :- Như trên;
- Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TBXH, Sở Nội vụ;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH TP Thủ Đức và quận, huyện;
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, QLT (Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

>> Xem thêm:  Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là bao nhiêu tiền ?