UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/SGTVT-QLVT &PTV/v Tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn;
- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, cảng, bến tàu khách, bến phà trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Đáp ứng với cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona”, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp ngày 27/01/2021, Sở GTVT thông báo như sau:

1. Tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh) từ 06h00 ngày 28/01/2021 đến khi có thông báo mới.

- Các đơn vị vận tải khách khẩn trương giải tỏa khách đang hành trình, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ và thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện, đồng thời theo dõi sức khỏe người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện;

- Các bến xe, cảng bến tàu khách, bến phà dừng tổ chức hoạt động và bố trí cho phương tiện vào vị trí đậu đỗ an toàn; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ cảng, bến;

- Đối với phương tiện đang hành trình hoặc đã xếp khách phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang và quy định giãn cách.

2. Giao Thanh tra Sở GTVT tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để tham gia các chốt kiểm soát dịch tại các địa phương khi có yêu cầu.

3. Giao Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh kiểm soát việc thực hiện thông báo này tại các cảng, bến khách; kịp thời báo cáo các vấn đề vướng mắc phát sinh tại các cảng, bến liên quan đến hoạt động vận tải khách ra các đảo.

4. Giao phòng Quản lý vận tải & phương tiện chủ trì tham mưu triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện thông báo này; tổ chức kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch của các đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Sở GTVT Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

>> Xem thêm:  Quy định về tạm dừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

 

Nơi nhận:- Như trên (t/h);
- Bộ GTVT;
- Tổng Cục đường bộ VN; (B/cáo);
- Cục ĐTNĐ Việt Nam; (B/cáo);
- Ban CĐ PCD Covid 19 tỉnh; (B/cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh; (B/cáo);
- GĐ Sở, các PGĐ Sở; (B/cáo);
- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công an tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, TT truyền thông tỉnh (p/hợp);
- UBND các địa phương trong tỉnh (p/hợp);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Đăng DCCI, cổng TTĐT;
- Lưu: QLVT&PT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Kinh