TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4681/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1464/HQHN-GSQL ngày 28 tháng 09 năm 2004 về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc Ông Davia Monk viên chức ngoại giao Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội chuyển nhượng và uỷ quyền cho Ông Phạm Tuấn Hiệp địa chỉ A3, khu tập thể Bộ Giao thông, Vận tải, Ngọc Khánh, Hà Nội chiếc xe ô tô Toyota Rav4 từ ngày 29 tháng 07 năm 2002 đến nay chưa làm thủ tục chuyển nhượng là vi phạm khoản 3b, Điều 8 NĐ số 138/2004/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và tiến hành xử phạt theo quy định, đồng thời cho tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh