VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4682/VPCP-QHQT
V/v Tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu do UNODC viện trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của BộKế hoạchvà Đầu tư về việc tiếp nhận xemáy nhập khẩu (công văn số 3569/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 6 năm 2014), Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Côngan tiếp nhận 30 xe máy Yamaha trong khuôn khổ Dự án khu vực “Hợp tác giữa cáccơ quan thực thi pháp luật trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” do Cơquan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ.

2. Bộ Công an chịutrách nhiệm quản lý và sử dụng số xe máy trên theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Công văn 4682/VPCP-QHQT 2014 tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu do UNODC viện trợ


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng