BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4683/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Báo Tuổi trẻ
Báo Tuổi trẻ (27/11/2013) có bài "Thuế TNCN: Thông tư hướng dẫn vênh Nghị định" của Lê Thanh cho rằng: Theo Nghị định số 65 thu nhập từ bán hàng đa cấp, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số thuộc thu nhập từ kinh doanh, khoản thu nhập này phải chịu thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần và được giảm trừ gia cảnh, tiền nộp bảo hiểm, đóng góp từ thiện … trước khi tính thuế, tuy nhiên tại Thông tư số 111 không quy định thu nhập từ hoa hồng đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số và bán hàng đa cấp phải quyết toán thuế khiến cho nhiều đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp gặp khó khăn với cơ quan thuế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về khấu trừ thuế:
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chỉ quy định các loại thu nhập phải khấu trừ thuế không hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp. Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân này được hướng dẫn cụ thể tại khoản c1, c2, điểm 5, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:
“Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên thu nhập tính thuế hàng tháng của cá nhân như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng Việt Nam

Thu nhập tính thuế/tháng
Tỷ lệ khấu trừ
Đến 9.000
0%
Trên 9.000
5%

"Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên thu nhập tính thuế hàng tháng của cá nhân như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng Việt Nam

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Thu nhập tính thuế/tháng
Tỷ lệ khấu trừ
Đến 9.000
0%
Trên 9.000 đến 20.000
5%
Trên 20.000
10%

2. Về quyết toán thuế:
- Tại điểm 5 Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:
"Khai quyết toán thuế
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh; cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo mức thuế suất 20% trên thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm, trừ các trường hợp sau:
Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp hàng quý mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau;
Cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này;"
- Tại khoản c, e5, điểm 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập hướng dẫn về chính sách nguyên tắc việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân nêu trên như sau:
"- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.
- Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện phải quyết toán thuế"

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?

Cá nhân thuộc đối tượng phải quyết toán thuế thực hiện theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
Theo các quy định nêu trên thì cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số và bán hàng đa cấp có thu nhập từ 9tr.đ/tháng (trước kia là 4tr.đ/tháng) trở lên thì bị khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần, các cá nhân này có thu nhập đến 9tr.đ/tháng chưa khấu trừ thuế TNCN, thu nhập trên 9tr.đ/tháng mới phải khấu trừ theo cách tính lũy tiến từng phần. Đến kỳ quyết toán nếu cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ kê khai thuế tiếp theo.
Tổng cục Thuế xin được trao đổi để quý báo được biết và phối hợp tuyên truyền đến độc giả biết về chính sách thuế thu nhập cá nhân của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC (TCT)
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Duy Minh

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chuyển nhượng thu hồi đất đai ? Xác định số tiền bồi thường khi bị thu hồi đất ?