VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4683/VPCP-KTN
V/v hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tưxây dựng đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5383/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 5 năm 2014), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (vănbản số 3681/BKKĐT-KCHTĐT ngày 12 tháng 6năm 2014), Tài chính (vănbản số 7801/BTC-ĐT ngày 12 tháng 6 năm 2014) vềKếhoạchtriển khai thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựngđường Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Văn bản số 4301/VPCP-KTTH ngày12 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án mở rộngquốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; đồng thời, nghiên cứu tiếp thuý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và BộTài chính tại các Văn bản nêu trên; hoàn chỉnh Kếhoạchtriển khai thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 của Quốc hội, trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: XD, CT, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ