BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4684/LĐTBXH-LĐTL
V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng với người đại diện vốn Nhà nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: SởLao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 19135/SLĐTBXH-LĐ ngày27/11/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về quỹtiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2013 của người đại diện vốn nhànước; sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, Khoản 3 Điều 9 Nghị địnhsố 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hộiđồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên,Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc,Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì chủ sở hữu có trách nhiệmtiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng nămtrước đối với viên chức quản lý công ty được phân công làm chủ sở hữu. Vì vậy,đề nghị quý Sở căn cứ quy định nêu trên để tham mưu với Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh trong việc tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện,quỹ tiền thưởng được hưởng (không phê duyệt quỹ tiền thưởng đã chi) đối vớiviên chức quản lý tại công ty do Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quýSở biết, thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh