BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4684/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về xử phạt nộp chậm đối với tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 46131/CT-QLĐngày 21/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc phạt chậm nộp các khoảntiền sử dụng đất đã nộp của dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục B42,B57 Tổng cục V - Bộ Công an khi thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Thông tư số 16/2013/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 5, Thông tư số 83/2012/TT-BTCngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạnmột số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗtrợ thị trường quy định:

"1. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức kinh tế là các chủđầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quanthuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng đến ngày 10/5/2012 chưa nộphoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 thángtheo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được tính từ ngày 10/5/2012.

Tổ chức kinh tế phải tiếp tục nộptiền sử dụng đất cùng khoản tiền phạt chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn được giahạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm này.

b) Các tổ chức kinh tế là các chủđầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất phát sinh sau ngày 10/5/2012đến ngày 31/12/2012 theo Thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan cóthẩm quyền thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theoquyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Không tính phạt chậm nộp trong thờigian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản này."

- Tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư số16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn,giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

"1. Các dự án sử dụng đất vàomục đích xây nhà để bán, để cho thuê, kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyểnnhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tưđã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính vềtiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính, cụ thể là: kết quả tàichính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của doanh nghiệp lớn hơn doanh thudo giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tưlớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng thì được nộp tiền sử dụng đấttrong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lầnđầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khôngbị tính phạt chậm nộp trong thời gian này."

Về vướng mắc của Công ty cổ phầnHTG tương tự như vướng mắc của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị SàiĐồng Cục Thuế thành phố Hà Nội kiến nghị tại công văn số 43702/CT-QLĐ ngày1/11/2013. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4338/TCT-CS ngày 12/12/2013 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Căn cứ quy định và tình hình xử lýnêu trên và hồ sơ của Công ty cổ phần HTG kèm theo, Tổng cục Thuế thống nhấtvới ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 46131/CT-QLĐngày 21/11/2013.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nộicăn cứ hồ sơ cụ thể về giao đất và tiến độ nộp tiền sử dụng đất của các đơn vịđể xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn