VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4689/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình (Công văn số 23/TTr- UBNDngày 10 tháng 4 năm 2015), ýkiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 1004/BXD-QHKT ngày 08 tháng 5 năm 2015),Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1761/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 5 năm2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Côngvănsố 3912/BNN-TCTL ngày 21 tháng 5 năm 2015) về chủ trương đầu tư xây dựng vàphát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức việclập, thẩm định và trình duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà -Vân Trình theo quy định.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, VH, TT&DL, NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp