BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 468TCT/ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm khuôn đúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Quần Thái
(Lô E, Đường số 8, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17/CV /CT đề ngày18/01/2005 của Công ty TNHH Quần Thái (Công ty Quần Thái) hỏi về thuế suất thuếgiá trị gia tăng (GTGT) của một số mặt hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Điểm 2.22 và 3.27 Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính có quy định:

- Sản phẩm khuôn đúc các loại, bao gồm cả loại khuôn dùnglàm công cụ để sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa được tạo hình bằng khuôn mẫunhư khuôn đúc các chi tiết máy, khuôn để sản xuất các loại ống: áp dụng thuếsuất thuế GTGT 5%.

- Dịch vụ sửa chữa, bảo hành: áp dụng thuế suất thuế GTGT10%.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Quần Thái cósản xuất và kinh doanh mặt hàng khuôn mẫu để sản xuất gạch men thì mặt hàng nàythuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%. Hoạt động gia công,sửa chữa khuôn mẫu gạch men, sành sứ của Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Quần Thái biết và đềnghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến