TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 469/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV tin học Á Đông Vina
Địa chỉ: Số 164 Trần Bình Trọng, P.03, Quận 5, TP.HCM
Mã số thuế: 0304515709

Trả lời văn bản số 01/2015-ADVNngày 20/12/2014 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

+ Tại Điểm b khoản 1 Điều4 quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“ Ký hiệu mẫu số hóa đơnvà ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn làthông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong mộtloại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệuphân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đơn đặt in,02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữsố cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc nămhóa đơn được in ra.

...

+ Tại Điểm 1.2 Phụ lục số01 quy định ký hiệu mẫu số hóa đơn:

1.2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóađơn): ký hiệu mẫusố hóa đơn có 11 ký tự

• 2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn

• Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiệntên hóa đơn

• 01 ký tự tiếp theo thể hiện sốliên của hóa đơn

• 01 ký tự tiếp theo là “/” để phânbiệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

• 03 ký tự tiếp theo là số thứ tựcủa mẫu trong một loại hóa đơn.

Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóađơn:

Loại hóa đơn

Mẫu số

1- Hóa đơn giá trị gia tăng.

2- Hóa đơn bán hàng.

3- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan).

4- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;

+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

01GTKT

02GTTT

07KPTQ

03XKNB

04HGDL

Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT2/001được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

Số thứ tự mẫu trong một loạihóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báophát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóađơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tácquản lý....

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày năm 2013đã đặt in hoá đơn và làm thủ tục thông báo phát hành hoá đơn có ký hiệu AD/13P,ký hiệu mẫu: 01GTKT3/001, năm 2015 đặt in lại mẫu hóa đơn GTGT để sử dụng khithay đổi tên Công ty TNHH tin học Á Đông Vina thành Công ty TNHH một thành viêntin học Á Đông Vina thì mẫu số hóa đơn đặt in của Công ty là 01/GTKT3 /001 (sốthứ tự mẫu là 001), ký hiệu hoá đơn là AD/15P.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
12-324958/15-dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga