TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
------------
Số: 469/GSQL-GQ3
V/v
: Hàng tạm xuất - tái nhập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI.
(Đ/c: Trung tâm thương mại Vân Hồ, phố Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng)

Trả lời công văn số 125/CNHN-LS ngày 10/7/2012 của Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI về đề nghị hướng dẫn địa điểm làm thủ tục tái nhập đối với lô hàng động cơ xe gắn máy Piagio đã làm thủ tục tạm xuất ra nước ngoài để kiểm định, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Do Công ty trình bày không rõ nội dung, cụ thể là khi làm thủ tục tạm xuất lô hàng động cơ xe gắn máy Piagio ra nước ngoài để kiểm định thì Công ty thực hiện thủ tục tạm xuất theo loại hình nào và không có hồ sơ gửi kèm. Vì vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để hướng dẫn Công ty thực hiện. Đề nghị Công ty nêu rõ nội dung trên và gửi kèm hồ sơ liên quan.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức