TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------------------
V/v: Hướng dẫn mua sắm tài sản của đề án năm 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
- Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng cơ quan thường trực Tòa án nhân dân tối cao tại phía Nam;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiểm chế chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội;
Căn cứ công văn số 7522/VPCP-KTN ngày 26/10/2011 của Văn phòng Chính phủ, đã đồng ý cho Tòa án nhân dân tối cao triển khai việc mua sắm tài sản theo Đề án “Trang bị phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn II (2008 - 2013)”.
Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng cơ quan thường trực Tòa án nhân dân tối cao tại phía Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai việc mua sắm tài sản cho đơn vị mình và các đơn vị dự toán cấp III thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại công văn số 415/KH-TC ngày 24/8/2011 và công văn số 439/TA-KHTC ngày 26/9/2011 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn mua sắm tài sản của Đề án năm 2011.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (phòng Công sản và Trang phục, Vụ Kế hoạch - Tài chính) để hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TAND tối cao (thay báo cáo);
- Các Phó Chánh án TAND Tối cao (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Tài chính (thay báo cáo);
- Lưu: VP; Vụ KH-TC..
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Trần Văn Tú