VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 469/VPCP-QHQT
V/v Tổng thanh tra Chính phủ đi Lào và Campuchia

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghịcủa Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 89/HTQT-TTCP ngày 11 tháng 01 năm 2008về việc xin phép Tổng Thanh tra Chính phủ đi Lào và Campuchia, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

Đồng ý TổngThanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đi công tác tại Lào và Campuchia từ ngày 24tháng 01 năm 2008 đến ngày 01 tháng 02 năm 2008..

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ: Vụ II, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc