VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4692/VPCP-KTN
V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong di dân tái định cư thủy điện

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

Xét đề nghị của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 4605/BNN-KTHT ngày 11tháng 6 năm 2015 và số 4606/BNN-KTHT ngày 11 tháng 6 năm 2015 về việc xử lýkiến nghị củaỦy ban nhân dân các tỉnhCao Bằng và Quảng Nam về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong di dân, tái định cư thủy điện, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

Căn cứ các quyđịnh tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTgngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đặc thù về didân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện và các văn bản có liên quan, BộNông nghiệp vàPhát triển nông thôn cóvăn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng và Quảng Nam thực hiện theoquy định.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Tn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng