BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4698/BCT-CNN
V/v đề nghị cung cấp thông tincho Đ án "Quy hoạch phát trinngành Gốm sứ-Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tm nhìnđến năm 2030”

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Giang

Căn cứ Quyết định số 7935/QĐ-BCT ngày 25tháng 12 năm 2012 của BộCông Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ lậpquy hoạch của Bộ Công Thươngnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 714a/QĐ-BCT ngày31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt đề cương vàdự toán “Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ-Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030”;

Đ nội dung Quy hoạch đạt chất lượngcũng như đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin và tiến độ thời gian thựchiện Quy hoạch, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cung cấp một sốthông tin (theo mẫu đính kèm) để Bộnghiên cứu, tổng hợp làm cơ sở cho việc thực hiện Quy hoạch.

Thông tin xin gửi về: Vụ Công nghiệpnhẹ - Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng - quận Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội, trước ngày25 tháng 6 năm 2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Lê Công Hoàng, Vụ Công nghiệp nhẹ -Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

ĐT: 04.22.202.560/0906.170.170;Email: hoanglc@moit.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CNN (lch).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Phan Chí Dũng

PHIẾU ĐIỀUTRA THÔNG TIN
MỎ KHAI THÁC (Cao Lanh, Đất sét, Felspat, Thạch anh)

(phục vụNhiệm vụ đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của "Quy hoạchphát trin ngành Gốmsứ-Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tm nhìn đến năm2030”)

(Kèm theo công văn số:……/BCT-CNNngày….. tháng …… năm 2013)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Mỏ:

……………………………………………………………………………………………………….......

2. Vị trí địa lý của mỏ:

……………………………………………………………………………………………………….......

3. Công suất khai thác:

……………………………………………………………………………………………………….......

4. Diện tích khai trường:

……………………………………………………………………………………………………….......

5. Tuổi khai thác của mỏ:

……………………………………………………………………………………………………….......

6. Số lao động: ……………………………… (người)

7. Vốn đầu tư: …………………… (triệu đồng),vốn đầu tư cho môi trường: …………(triệu đồng)

8. Sản lượng khai thác:

………………………………………………………………………………………………………...

9. Hình thức khai thác: £ Lộ thiên £Hầmlò:

II. THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

1. Sử dụng nước

Lượng nước sử dụng là bao nhiêu?: ………………………………….. (m3/ngày)

Nước được sử dụng cho công đoạn nàocủa quá trình khai thác:

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

2. Phát sinh chất thảirắn

Tỷ lệ đất bóc cho một tấn sản phẩmlà bao nhiêu?………………………………. (m3)

Lượng đất đá thải có tập trung vàobãi thi haykhông?:

£ £Không

Nếu có, Diện tích bãi thi là baonhiêu?……………………………………. (ha)

Các phương án bảo vệ bãi thải đất đácủa mỏ như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Lượng chất thải rắn phát sinh là baonhiêu?………………………………………………. tấn/ngày

Trong đó lượng chất thải rắn nguy hạilà bao nhiêu?……………………………………… tấn/ngày

Thành phần chất thải rắn gồm những gì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Chất thải rắn phát sinh từ nhữngcông đoạn nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Biện pháp xử lý chất thải rắn hiệnnay?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

3. Phát sinh nước thải

Lượng nước thải mỏ phát sinh là baonhiêu?:…………………………………………… (m3/ngày).

Nước thải phát sinh từ những công đoạnnào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Thành phần chủ yếu của nước thải làgì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Biện pháp xử lý nước thải hiện nay:

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

4. Phát sinh bụi

Quá trình khai thác có phát sinhra bụi không?

£ £không

Bụi chủ yếu phát sinhtừ những công đoạn nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Các phương án áp dụng để chống bụi trong quá trình khaithác của mỏ như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

5. Các vấn đề khác

Các phương án hoàn nguyên mỏ saukhai thác được thực hiện như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Các biện pháp bảo vệ kho hóa chất đượcáp dụng như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

6. Diện tích khai tháccó phần nào là rừng hoặc đất nông nghiệp không?:

£Rừng £Đấtnôngnghiệp £Khác

Nếu có diện tích rừng/đất nông nghiệplà bao nhiêu?: ……………………………………. (ha).

7. Khu vực khai tháccó gần sông suối không?

£ Có £ Không

8. Quá trình khai thác có làm thay đi dòng chảytự nhiên không?

£ £Không

Nếu có, hãy giải thích cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……….., ngày ….. tháng ….. năm 2013
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

Điện thoại liên hệ:………………

PHIẾU ĐIỀUTRA THÔNG TIN
MỎ KHAI THÁC (Cá
t, Tràng thạch, Đá vôi, Đôlômít)

(phục vụNhiệm vụ đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của "Quy hoạchphát trin ngành Gốmsứ-Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tm nhìn đến năm2030”)

(Kèm theo công văn số: ……/BCT-CNNngày….. tháng …… năm 2013)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Mỏ:

……………………………………………………………………………………………………….......

2. Vị trí địa lý của mỏ:

……………………………………………………………………………………………………….......

3. Công suất khai thác:

……………………………………………………………………………………………………….......

4. Diện tích khai trường:

……………………………………………………………………………………………………….......

5. Tuổi khai thác của mỏ:

……………………………………………………………………………………………………….......

6. Số lao động: ……………………………… (người)

7. Vốn đầu tư: …………………… (triệu đồng),vốn đầu tư cho môi trường: …………(triệu đồng)

8. Sản lượng khai thác:

………………………………………………………………………………………………………...

9. Hình thức khai thác: £ Lộ thiên £Hầmlò:

II. THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

1. Sử dụng nước

Lượng nước sử dụng là bao nhiêu?: ………………………………….. (m3/ngày)

Nước được sử dụng cho công đoạn nàocủa quá trình khai thác:

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

2. Phát sinh chất thảirắn

Tỷ lệ đất bóc cho một tấn sản phẩmlà bao nhiêu?………………………………. (m3)

Lượng đất đá thải có tập trung vàobãi thi haykhông?:

£ £Không

Nếu có, Diện tích bãi thi là baonhiêu?……………………………………. (ha)

Các phương án bảo vệ bãi thải đất đácủa mỏ như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Lượng chất thải rắn phát sinh là baonhiêu?………………………………………………. tấn/ngày

Trong đó lượng chất thải rắn nguy hạilà bao nhiêu?……………………………………… tấn/ngày

Thành phần chất thải rắn gồm những gì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Chất thải rắn phát sinh từ nhữngcông đoạn nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Biện pháp xử lý chất thải rắn hiệnnay?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

3. Phát sinh nước thải

Lượng nước thải mỏ phát sinh là baonhiêu?:…………………………………………… (m3/ngày).

Nước thi phát sinhtừ những công đoạn nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Thành phần chủ yếu của nước thải làgì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Biện pháp xử lý nước thải hiện nay:

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

4. Phát sinh bụi

Quá trình khai thác có phát sinhra bụi không?

£ £Không

Bụi chủ yếu phát sinhtừ những công đoạn nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Các phương án áp dụng để chống bụi trong quá trình khaithác của mỏ như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………….......

5. Các vấn đề khác

Các phương án hoàn nguyên mỏ saukhai thác được thực hiện như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

Các biện pháp bảo vệ kho hóa chất đượcáp dụng như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

6. Diện tích khai tháccó phần nào là rừng hoặc đất nông nghiệp không?:

£Rừng £Đấtnôngnghiệp £Khác

Nếu có diện tích rừng/đất nông nghiệplà bao nhiêu?: ……………………………………. (.ha).

7. Khu vực khai tháccó gần sông suối không?

£ Có £ Không

8. Quá trình khai thác có làm thay đi dòng chảytự nhiên không?

£ £Không

Nếu có, hãy giải thích cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……….., ngày ….. tháng ….. năm 2013
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
Điện thoại liên hệ:………………

UBND TỈNH (TP) ………….
SỞ ………………………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………..

V/v Cung cấp số liệu phục vụ cho việc khảo sát, Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC), cho “Quy hoạch phát trin ngành Gốm sứ-Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

…….., ngày  tháng năm 2013

 

PHIẾU ĐIỀUTRA THÔNG TIN PHỤC VỤ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)

của “Quy hoạchphát triển ngành Gốm sứ-Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìnđến năm2030”

(Kèm theocông văn s: …………/BCT-CNNngày….. tháng ….. năm 2013)

1. Khái quát hiệntrạng môi trường của tnh/thành ph (hiện trạngmôi trường đất, nước, không khí, chất thải... và các vấn đềkinh tế xã hội)?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

(Nhóm thực hiện xin được tham khảothêm báocáo hiện trạng môi trường của tỉnh/thành phố nếu có)

2. Các vấn đề môi trường cốt lỗi củacác nhà máy sản xuất gốm sứ và thủy tinh trên địa bàn hiệnnay là gì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

3. Các vấn đề môi trường ca các mỏkhai thác (Cao lanh, Đất sét, Felspat, Thạch anh)trên địa bàn hiện nay là gì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

4. Các vấn đề môi trườngcủa các mỏ khai thác (Cát, Tràng thạch, Đá vôi, Đôlômít) trên địa bàn hiện naylà gì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

5. Đánh giá của tỉnhvề việc phát triển ngành công nghiệp gốm sứ và thủy tinh trên địabàn trong thời gian tới? Những vấn đề môi trường cần Iưu ý là gì?

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

………, ngày ….. tháng ….. năm 2013
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

MẪU BIỂU 1

KHẢO SÁTDOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỐM SỨ CÔNG NGHIỆPVIỆT NAM

(Kèm theocông văn số: …./BCT ngày....tháng ….. năm 2013)

1. Tên nhà máy:

2. Địa ch: Điện thoại:

3. Sản phẩm sản xuất chính:

4. Vị trí nhà máy cách khu dân cư gầnnhất:

5. Thời gian bắt đầu hoạt động của nhàmáy:

6. Diện tích mặt bằng sử dụng hiện naycủa nhà máy:

7. Hình thức s hữu củanhà máy:

8. Tình trạng sản xuất hiện nay ca nhà máy:

£Hoạt độngliên tục £ Tạm dừnghoạt động

£Ngừng hoạtđộng hẳn,nguyên nhân £ Hoạt động gián đoạn

£Chưa hoạt động

9. Tổng số cán bộ, công nhân viên trongnhà máy (người):

Lao động trực tiếp: Lao độnggián tiếp:

Trong đó:

a. Trình độ trên đại học: ….. (người) b. Trình độđại học: .... (người)

c. Trình độ cao đẳng: ……..(người) d. Côngnhân:……… (người)

10. Tổngvốn đầu tưcủa nhà máy:

Trong đó vốn đầu tư xử lý hệ thốngmôi trường: (triệuđồng)

11. Xuất xứ công nghệ sản xuất sản phẩm:

12. Xuất xứ thiết bị (hãng, quốc gia): Năm đưa vàohoạt động:

13. Đánh giá công nghệ sn xuất cảDN:

Tiên tiến: ………….. %; Khá: ……….. %; Trungbình:…………. %; Kém: ……………. %.

14. Kể tên một số hạng mục, thiết bị cómức công nghệ khá vàtiêntiến: ………………..

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

15. Xuấtxứ công nghệvà thiết bị môi trường nhà máy đang sử dụng.

£Công nghệvà thiết bị trong nước

£Công nghệvà thiết bị nước ngoài (tên nước):

£Chưa sử dụngcông nghệ và thiết bị xử lý nào

16. Xử lý khí thải:

17. Côngsuất một sốsản phẩm chính (Ghi cụ thể: gốm sứ dân dụng; gốm sứ mỹ nghệ, gốm sứ cáchđiện; gốm sứ thí nghiệm; gốm sứ kỹ thuật khác …)

STT

SẢN PHM CHÍNH

CÔNG SUẤT THIẾT K (...NĂM)

CÔNG SUẤT THỰC TẾ (...NĂM)

1

2

3

4

18. Thịtrường tiêuthụ sản phẩm của nhà máy:

Trong nước: ……………% Ngoài nước ………………. %

19. Hiệnnay nhà máyđang áp dụng hệ thống quản lý môi trường:

£ISO 14000

£Hệ thống qun lý khác,cụ thể:

£Không áp dụnghệ thống quản lý môi trường nào

20. Hiệnnay nhà máyđang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nào

£ISO £HACCP £Khác(cụ thể)

21. Nguồn cung cấp nước nhà máy đang s dụng

£Nước giếngkhoan £ Nước máy từthành phố

£Nước mặt £ Khác (cụthể)

22.Định mứctiêu thụ nguyên, nhiên liệu cho sản phẩm:

STT

SẢN PHM CHÍNH

NGUYÊN LIỆU
(...Tấn/sản phẩm)

NHIÊN LIỆU
(...Tấn/sản phẩm)

1

2

3

4

23. Nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu sảnxuất:

STT

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

TRONG NƯỚC (ĐỊA PHƯƠNG)

NHẬPNGOẠI (TÊN NƯỚC)

XUẤT X

TÊNNHÀCUNGCẤP

1

Cao lanh

2

Đất sét

3

Felspat

4

Thạch anh

5

Men

6

Hóa chất

7

8

9

10

24. Tỷ lệ % tng chi phítrên giá thành sản phẩm: ……………….. %.

25. Tỷ lệ % chi phí nguyên liệu chínhtrên giá thành sản phẩm: …………….. %.

26. Tỷ lệ % chi phí phụ liệu trên giáthành sản phẩm: ……………… %.

27. Lưulượng nướcthải ra môi trường của nhà máy: ……………. m3/ngày đêm

28. s hiện nayđang áp dụng phương pháp x lý nước thải (nếu trường hợp kết hợp nhiu phươngpháp thì đánh du vào nhiều ô):

£Phương pháplý học, cụ thể là phương pháp:

£Phương pháphóa học, cụ thể là phương pháp:

£Không áp dụngphương pháp xử lý nào.

£Phương phápxử lý vi sinh háo khí

29. Nướcthải ra môitrường của nhà máy đạt tiêu chuẩn (theo TCVN 3945-2005):

£Loại A £Loại B £Loại C

Trường hợp khác

30. sử dụng môichất lạnh Frecon trong quá trình làm lnh không

£ £Không

Nếu có: ghi rõ sử dụng ở dạng thiếtbị nào:

31. Có hệ thống xử lý bụi trong nhà máykhông

£Không £

Nếu có (ghi rõ sử dụng ở dạngthiết bị gì, khâu nào)

32.Có xử lý chấtrắn không

£Không £

Nếu có (ghi rõ xử lý như thế nào):

Các khó khăn trong quátrình sản xuất kinh doanh: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Đ xuất, kiến nghị của Công ty để giúpcho DN và ngành phát triển:

Đối với các cấp qun lý của địaphương:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Ngày ….. tháng ….. năm 2013
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ


MẪU BIỂU 2

(Kèm theoCông văn số: ……../BCT-CNN ngày....tháng....năm 2013)

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

TT

Tên sản phẩm

Công suất (SP/n)

Sản lượng (SP/năm)

Kế hoạch (SP/năm)

Sản lượng dự kiến (SP/năm)

Ghichú

Thiết kế

Thực tế

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Gốm s dân dụng

Gốm sứ trang trí

Gốm sứ mỹ nghệ

Gốm s kỹ thuật

Tổng Doanh thu (Tỷ đồng)

Trong đó: Doanh thu từ SP chính

Tổng giá trị xuất khẩu (1.000 USD)

Trong đó XK từ SP chính

Giá trị nhập khẩu (1000 USD)

Lao động (người)

Nộp ngân sách (tỷ đồng)

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIU

MẪU BIỂU 3

(Kèm theoCông văn số: ……../BCT-CNN ngày....tháng....năm 2013)

DỰ ÁN ĐANGĐU TƯ

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Tên dự án

Địa điểm

Công suất

Thi gian thực hiện

Vốn đầu tư (Tỷ đồng)

Vốn đầu tư dự tính (Tỷ đồng)

Ghi chú

2006-2010

2011-2015

2016-2020

2021-2025

Đến năm 2030

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIU