BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------------------
V/v: xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan căn cứ nội dung chi, định mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC và các văn bản liên quan (danh sách cập nhật văn bản gửi đính kèm) để xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 – mẫu số 2 kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC; đồng thời tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của Bộ, ngành và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.
Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV năm 2012 phải có thuyết minh, đánh giá kết quả thực hiện năm 2011 và khả năng thực hiện năm 2012 trên cơ sở năng lực của các đơn vị thực hiện và cân đối ngân sách Trung ương (đối với các Bộ, ngành) và ngân sách địa phương (đối với UBND cấp tỉnh).
Đề nghị Quý Cơ quan gửi Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV năm 2012 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) và Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 25/7/2011 để tổng hợp.
Rất mong sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên (danh sách cập nhật văn bản);
- Bộ Tài chính (Cục TCDN);
- Lưu: VT, PTDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

DANH SÁCH
CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2011/TTLT /BKHĐT-BTC
(gửi kèm theo công văn số 4696/BKHĐT-PTDN ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
1. Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê (thay thế Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước);

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

2. Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (thay thế Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước);
3. Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (thay thế Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học).

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?