ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------
V/v: Bố trí sắp xếp phương tiện tại một số điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công vănsố 606/UBND-QLĐT ngày 20/6/2014 của UBND quận Hoàn Kiếm và Công văn số 1441/SGTVT-GTĐT ngày 24/6/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức trông giữ phương tiện tại một số điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:
- Không tổ chức trông giữ và để xe đạp, xe máy của các cơ quan, đơn vị trên hè tuyến phố Bà Triệu, bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị.
- Đồng ý về chủ trương sử dụng tạm phần gầm cầu Chương Dương để bố trí, sắp xếp, trông giữ phương tiện xe máy, xe đạp (không trông giữ xe ô tô) giải quyết nhu cầu để xe của nhân dân và phục vụ hoạt động của tuyến phố đi bộ vào các buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần; Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra, cấp phép, hướng dẫn thực hiện theo quy định, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và trật tự mỹ quan đô thị./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Cty Khai thác điểm đỗ xe HN;
- VPUB: CVP, PCVP N.V.Thịnh;
- Lưu: VT, XDGTthang (10)-18226.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng