BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Truy thu thuế mặt hàng bột cát nghiền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.
Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 13/HQĐNg-KTSTQ ngày 01/04/2014 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng báo cáo vướng mắc trong việc truy thu thuế nhập khẩu mặt hàng bột cát nghiền khi tiến hành kiểm tra sau thông quan tại Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 06/03/2014 Tổng cục đã có Công văn số 2259/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam về việc phân loại mặt hàng bột cát nghiền từ cát tự nhiên. Theo đó, mặt hàng bột oxit silic (SiO2) được nghiền từ cát tự nhiên, hàm lượng SiO2: 99,80% được phân loại thuộc nhóm 25.05, mã số 2505.10.00.
Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng căn cứ phân loại nêu trên và thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để phối hợp thực hiện).
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường