BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 469TCT/DNNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1622/CT-TTHT ngày 08/11/2004 của CụcThuế tỉnh Long An hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2, Mục IV, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp chung cho các cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãithuế, mức thuế ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thunhập chịu thuế để đơn vị tự chịu trách nhiệm và hạch toán vào kết quả sản xuấtkinh doanh trong kỳ.

Căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm docơ sở kinh doanh tự xác định, đơn vị phải lập hồ sơ theo đúng trình tự về xử lýmiễn, giảm thuế theo Quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp (ban hànhkèm theo Quyết định số 1209 TCT/QĐ/TCCB ngày 29/7/2004 của Tổng cục Thuế). Saukhi có Quyết định chính thức về miễn giảm thuế của cấp có thẩm quyền thì cơ sởkinh doanh thực hiện điều chỉnh và quyết toán lại thuế thu nhập doanh nghiệpphải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết vàhướng dẫn đơn vị sản xuất kinh doanh ở địa phương thực hiện theo đúng quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc