BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46TCT/CS
V/v lập bảng kê 04/GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1393 CT/NV ngày 12/12/2002 của Cục thuế tỉnh Hải Dương hỏi về việc cơ sở kinh doanh lập bảng kê 04/GTGT khi mua hàng nông, lâm, thuỷ sản; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.b, Mục III, phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về căn cứ xác định giá vật tư, nguyên liệu để hạch toán chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp: “Trường hợp vật tư, hàng hoá là sản phẩm nông sản, lâm sản chưa qua chế biến ... bán ra không có hoá đơn, doanh nghiệp phải lập bảng kê ghi rõ, họ, tên, địa chỉ người bán, số lượng hàng hoá, đơn giá, thành tiền; giám đốc doanh nghiệp duyệt chi và chiu trách nhiệm trước pháp luật”.

Vì vậy, cơ sở kinh doanh thương mại thu mua nông sản, lâm sản, thuỷ sản về tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % trên giá trị hàng mua, nhưng cơ sở vẫn phải lập bảng kê số 04/GTGT theo quy định trên để làm căn cứ hạch toán giá trị hàng mua vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc