BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/BXD-HĐXD
V/v: Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2011

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Để tổng hợp báo cáo đánh giá tìnhhình hoạt động xây dựng về một số lĩnh vực: Về quản lý đầu tư xây dựng, thiếtkế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng,cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2011, Bộ Xâydựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáovề Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng), theo những nội dung dưới đây:

1. Về quản lý đầu tư xây dựng:

a) Tình hình chung về quản lý đầu tưxây dựng trên địa bàn

b) Các văn bản mới do địa phương banhành để hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.

c) Nêu những khó khăn, vướng mắctrong việc thực hiện các văn bản pháp quy về đầu tư xây dựng và kiến nghị.

2. Về tình hình tham gia ý kiến vềthiết kế cơ sở:

a) Tình hình thực hiện:

- Số lượng dự án đã tham gia ý kiếnTKCS:

- Số lượng TKCS đảm bảo đúng thờigian theo quy định :

b) Những vướng mắc đối với quy địnhvề việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; kiến nghị sửa đổi, bổ sung:

3. Về cấp giấy phép xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: ….. cái, diệntích sàn: …… m2.

Trong đó:

- Theo loại công trình:

+ Cấp cho công trình: …………………...….cái, diện tích sàn: …..…. m2.

+ Cấp cho nhà ở riêng lẻ ở đôthị…..…....….. cái, diện tích sàn: ….…. m2.

+ Giấy phép xây dựng tạm: : ………………..cái, diện tích sàn: …...… m2.

+ Giấy phép xây dựng nhà ở nôngthôn: ……. cái, diện tích sàn: …..… m2.

- Theo phân cấp :

+ Sở Xây dựng: : ………….. cái, diệntích sàn: …………. m2.

+ Quận, huyện: : ………….. cái, diệntích sàn: …………. m2.

+ Xã : ………….. cái, diện tích sàn:…………. m2.

b) Xử lý vi phạm:

- Xây dựng sai giấy phép xây dựng:………….. trường hợp.

- Xây dựng không có giấy phép:…………...…. trường hợp.

Trong đó:

- Cưỡng chế phá dỡ: ………………… trườnghợp.

- Phạt hành chính: ………………..…. trườnghợp.

c) Nhận xét đánh giá tình hình banhành các văn bản về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theoLuật Xây dựng, nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

4. Về cấp chứng chỉ hành nghề hoạtđộng xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: ……. chứng chỉ,trong đó 6 tháng đầu năm 2011 cấp….chứng chỉ,

Trong đó:

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sưhoạt động xây dựng: … chứng chỉ.

+ Kiến trúc sư công trình: ……..chứng chỉ.

+ Kiến trúc sư quy hoạch: …….. chứngchỉ.

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt độngxây dựng: … chứng chỉ.

+ Dân dụng, công nghiệp: …….. chứngchỉ.

+ Giao thông: ………………….. chứng chỉ.

+ Thuỷ lợi: …………………….. chứng chỉ.

+ ………………………………..chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thicông xây dựng công trình: ….. chứng chỉ.

+ Trong đó chứng chỉ hành nghề giámsát thi công xây dựng công trình cấp cho trung cấp, cao đẳng: … chứng chỉ.

c) Nhận xét, đánh giá tình hìnhtriển khai công tác cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, nêu cụ thể nhữngthuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

5. Về cấp giấy phép cho nhà thầunước ngoài:

a) Tổng số: ……. giấy phép.

Trong đó:

- Giấy phép thầu thi công: ………….chứng chỉ.

- Giấy phép thầu tư vấn: …………….chứng chỉ.

b) Nhận xét, đánh giá tình hìnhtriển khai công tác cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài theo quy định, nêu cụthể những vướng mắc.

6. Về tình hình an toàn trong xâydựng:

a) Tổng số sự cố:

b) Tổng số vụ tai nạn:

c) Tình trạng tai nạn:

d) Số người bị chết:

đ) Số người bị thương:

e) Nguyên nhân:

f) Nhận xét, đánh giá, kiến nghị:

Đề nghị các Sở Xây dựng gửi báo cáovề Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng) trước ngày 15 tháng 6 năm 2011để kịp tổng hợp báo cáo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (NTH - 67).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện