BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số 47/BXD-HTĐT
V/v Báo cáo về xây dựng mốc lắp ghép trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu

Ngày 24/9/2007,Uỷ Ban Biên giới Quốc gia có công văn gửi Ban chỉ đạo PGCM của các tỉnh về việcxây dựng cột mốc lắp ghép trên biên giới đất liền Việt nam – Trung Quốc. Một sốtỉnh đã có báo cáo nhưng phần lớn các thông tin chưa đầy đủ và rõ ràng. Để cócơ sở báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về PGCM đồng thời nhằm rút kinh nghiệmcho việc sản xuất và xây dựng mốc lắp ghép, Bộ Xây dựng đề nghị Ban chỉ đạoPGCM các tỉnh báo cáo về xây dựng mốc lắp ghép theo các nội dung như sau:

Số lượng mốclắp ghép đã nhận (trong đó cụ thể bao nhiêu mốc trung, mốc nhỏ, mốc phụ)

Tình trạng chấtlượng mốc khi nhận (do Viện khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng bàn giao)

Số lượng mốclắp ghép đã xây dựng (trong đó cần làm rõ số hiệu, loại mốc và thời gian xâydựng mốc)

Hiện trạng cácmốc đã xây dựng (cụ thể bao gồm: chất lượng mặt mốc, sơn số và chữ, có haykhông có hiện tượng nứt...... )

Công tác bảoquản mốc lắp ghép chưa sử dụng tại địa phương.

Đánh giá chungvề chất lượng mốc, chất lượng công tác xây dựng mốc

Kiến nghị

(Riêng đối vớitỉnh Lào Cai công tác PGCM đã hoàn thành, Bộ Xây dựng đề nghị báo cáo kết hợpvới tổng kết công tác xây dựng mốc giới.)

Các báo cáo gửitheo địa chỉ : Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành, Hà Nội trước 20/1/2008.


Nơi nhận:

- Như trên
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp)
- Lưu VP, HTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính