BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/BXD-HTKT
V/v: Cho ý kiến thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Quảng Bình.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1637/KHĐT-TĐngày 27/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình về việc lấy ý kiến vềthiết kế cơ sở dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây BắcQuán Hàu, tỉnh Quảng Bình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở công trình. Sau khinghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở công trình như sau:

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở vớiquy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt: Tờ trình và hồ sơ thiết kế cơ sở hệthống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình cơ bảnphù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh Quảng Bình phêduyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

2. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn:

Thiết kế cơ sở đã đưa ra các phươngán thiết kế dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, tuy nhiên để hoànthiện hồ sơ đề nghị chủ đầu tư:

- Bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng đối với phương án thiết kế san nền.

- Bổ sung các quy chuẩn xây dựng sauvào danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án:

+ Quy chuẩn số 07: 2010/BXD - Quychuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”

+ QCVN 14: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ QCVN 01: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

3. Điều kiện năng lực hoạt động xâydựng của đơn vị Tư vấn và năng lực hành nghề của các cá nhân tham gia lập thiếtkế cơ sở: Đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành (Nhà thầu lập thiết kế cơ sởcó đăng ký kinh doanh, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế cơ sở có chứngchỉ hành nghề).

4. Về các nội dung chi tiết củathiết kế cơ sở:

- Về đấu nối: Dự án chưa có thỏathuận đấu nối về cấp nước, thoát nước, cấp điện. Đề nghị Chủ đầu tư bổ sung cácthỏa thuận này.

- Về cấp nước:

+ Nhu cầu cấp nước cần xác định theodanh mục các dự án chuẩn bị đầu tư, trong trường hợp danh mục này chưa cụ thểthì lấy theo quy hoạch. Nhu cầu dùng nước cho sản xuất lấy bằng 40% nhu cầudùng nước sinh hoạt là chưa hợp lý, đề nghị lấy bằng 40m3/ha-ngđ cho ít nhất60% diện tích để phù hợp với Quy chuẩn số 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”

+ Tỷ lệ nước rò rỉ, dự phòng trongthiết kế cơ sở được lấy là 20% là chưa hợp lý, đề nghị Chủ đầu tư lấy bằng 15% đểphù hợp với Quy chuẩn số 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các côngtrình hạ tầng kỹ thuật đô thị”.

- Về thoát nước mưa: Thiết kế cơ sởchưa đưa ra các thông số của nguồn tiếp nhận. Cách tính cường độ mưa với chu kỳtràn ống 2 năm là chưa đúng, đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát để phù hợpvới TCVN 7957-2008 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩnthiết kế” nhằm đảm bảo khả năng thoát nước cho toàn dự án.

- Về xử lý chất thải rắn: Để xâydựng khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu đảm bảo tính đồng bộ và thuận lợi trongquá trình quản lý và khai thác, đề nghị Chủ đầu tư xem xét bổ sung các phươngán thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu,tỉnh Quảng Bình, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ đầutư kiểm tra, rà soát và hoàn thiện thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt, triểnkhai các bước tiếp theo, phù hợp với các quy định về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Hồng Tiến