BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 47/BXD-KTXD
V/v: Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010

Kínhgửi: Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 29/KH-XN ngày 31/3/2010 của Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng -Công ty Xây dựng Lũng Lô về chi phí giám sát thi công xây dựng công trình. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định về Quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 củaChính phủ (hiện nay là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) và Thông tưsố 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố đểcác tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư.

Đối với trường hợp như đã nêutại văn bản số 29/KH-XN giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã kýkết giữa các bên phù hợp với quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp kéodài thời gian giám sát thi công xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầutư vấn thì chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn căn cứ nội dung hợp đồng, các quy địnhcủa Nhà nước có liên quan, thương thảo bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanhtoán.

Xí nghiệp Khảo sát thiết kế vàtư vấn xây dựng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh