BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 47/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh QuảngNgãi

Trả lời văn bản số 84/SGTVT-KHQLĐT ngày 10/02/2009 của SởGiao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theoqui định tại Thông tư số 9/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫnviệc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do biến độnggiá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vậtliệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khaithực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơngiá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầuđang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọnnhà thầu từ khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu, ... cho đến khi cókết quả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này (bắt buộc ápdụng); Đối với các gói thầu đang áp dụng hình thức giá hợp đồng theo giá trọngói và giá hợp đồng theo đơn giá, mà không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tưsố 09/2008/TT-BXD thì thực hiện theo qui định hiện hành. Như vậy, đối với cáchợp đồng xây dựng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh(hợp đồng theo giá điều chỉnh) như nêu tại văn bản số 84/SGTVT-KHQLĐT khôngthuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD Việc điều chỉnh giáhợp đồng này thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các qui định của pháp luậtcó liên quan.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến trên đểtổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh