BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong việc thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựngBình Dương

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 741/SXD-QLN ngày 07/5/2015 của Sở Xây dựng Bình Dương đề nghị hướng dẫnviệc thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp 1:

Ông A có Giấy chứng nhận làđất ở, xây dựng nhà ở vào năm 2007 và chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở. Năm 2008, ông A chuyển nhượng đất, nhà cho ông B và ông B được cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, ông B chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.Năm 2012, ông B chuyển nhượng đất, nhà cho ông C và ông C được cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất. Do đó, khi ông C có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở thì được giải quyết như sau:

Trường hợp ông C có giấy tờchứng minh việc tạo lập nhà ở hợp pháp theo quy định tại Điều 31 của Nghị địnhsố 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốĐiều của Luật Đất đai thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trongGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất.

Trường hợp ông C không cógiấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà ở hợp pháp theo quy định thì phải có ý kiếnbằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương xác nhậnnhà ở được xây dựng đảm bảo an toàn trong sử dụng và phù hợp với quy hoạch xâydựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với trường hợp 2:

Sở Xây dựng Bình Dương đề nghịBộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận đối với căn nhà có một phần diệntích phù hợp quy hoạch và một phần căn nhà không phù hợp quy hoạch. Do trongvăn bản 741/SXD-QLN ngày 07/5/2015, Sở Xây dựng không nêu rõ căn nhà này đượcxây dựng trước khi có quy hoạch hay sau khi có quy hoạch được duyệt và thuộcdiện phải có Giấy phép xây dựng hay được miễn Giấy phép xây dựng. Do đó, Bộ Xâydựng không có cơ sở để trả lời. Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường đối chiếu với quy định tại Điều 31 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của LuậtĐất đai để xử lý.

Trên đây là ý kiến của BộXây dựng trả lời văn bản số 741/SXD-QLN ngày 07/5/2015, đề nghị Sở Xây dựngBình Dương nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Phạm Hồng Hà (để b/c)
- Lưu: VP, QLN(3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà