BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn lập Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1263/SXD-VLQLN ngày 2/7/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫnmột số nội dung lập Chương trình phát triển nhà ở của Tỉnh đến năm 2020 và tầmnhìn đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Điều 135 Luật Nhà ở năm2005 việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở các tỉnh, thành phố được quyđịnh như sau:

- Căn cứ vào chương trình pháttriển kinh tế - xã hội, Chính phủ ban hành định hướng phát triển nhà ở quốc gialàm cơ sở hoạch định các chính sách cụ thể bảo đảm nhu cầu thiết yếu của nhândân về cải thiện chỗ ở.

- Căn cứ vào định hướng phát triểnnhà ở quốc gia, các chính sách về Nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựngchương trình phát triển nhà ở trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnhthông qua.

2. Theo Chiến lược phát triển nhà ởquốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ tiêu phát triển nhàở, trong đó có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng phảiđược xác định cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phươnghàng năm và từng giai đoạn để tổ chức triển khai, đồng thời là cơ sở để cơ quancó thẩm quyền giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

3. Theo các quy định nêu trên, việcxây dựng Chương trình phát triển nhà ở có nội dung tương tự như xây dựng quyhoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu để triển khai thực hiệnchương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, khi tính toánchi phí thực hiện việc lập Chương trình phát triển nhà ở các địa phương có thểáp dụng Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư“hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sảnphẩm chủ yếu”. Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT kinh phíxây dựng Chương trình được xác định như sau:

G = G chuẩn x H1x H2 x H3 x Qn x K

Trong đó:

G là chi phí xây dựng Chương trình;

G chuẩn = 850 triệuđồng;

H1 là hệ số cấp độ địabàn quy hoạch được xác định tại Phụ lục I của Thông tư;

H2 là hệ số điều kiệnlàm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn quy hoạch được xácđịnh tại phụ lục II của Thông tư;

H3 là hệ số quy mô diệntích tự nhiên của địa bàn quy hoạch được xác định tại phụ lục III của Thông tư;

K là hệ số điều chỉnh lương tốithiểu và mặt bằng giá tiêu dùng;

Qn là hệ số khác biệtgiữa quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu được xác địnhtại phụ lục VII của Thông tư.

Các hệ số H1, H2,H3, K được xác định theo hướng dẫn tại các phụ lục của Thông tư số01/2012/TT-BKHĐT Riêng đối với hệ số Qn, tại phụ lục VII chưa cóquy định cụ thể cho việc quy hoạch nhà ở. Tuy nhiên, có chỗ ở là quyền và nhucầu hết sức thiết yếu của mỗi người dân; phát triển nhà ở và có tác động đếnnhiều ngành, lĩnh vực và sản phẩm khác; phát triển nhà ở là cơ sở quan trọngtrong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, hệ số Qnđối với quy hoạch phát triển nhà ở cũng cần được lựa chọn tương đương hệ sốdành cho các ngành lĩnh vực chính, quan trọng đã được quy định tại phụ lục VIIcủa Thông tư như: quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông chung, hệ thống hạ tầngnăng lượng chung, hệ thống các khu công nghiệp… (tối đa là 0.35).

Chương trình phát triển nhà ở củacác tỉnh được nghiên cứu, xây dựng tại thời điểm này để triển khai, thực hiệnChiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 có nhiều nộidung mới, khác so với Chương trình phát triển nhà ở đã được xây dựng những nămtrước đây. Do vậy, việc xây dựng Chương trình được xem là xây dựng mới, khôngphải là điều chỉnh, bổ sung Chương trình đã xây dựng trước đây (không áp dụnghệ số giảm trừ 50%).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh căn cứ và trên cơ sở điều kiện cụ thể củađịa phương để xác định kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của tỉnhcho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà