CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 47/ĐC-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

ĐÍNH CHÍNH

NGHỊĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUNGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNHCHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶLỢI

Do sơ xuất trong khâu đánh máythừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghịđịnh số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điềuNghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷlợi như sau:

Tại trang 3 dòng thứ 21 từ trênxuống viết là:

4

Cấp nước để nuôi trồng thuỷ sản

đồng/m3

700

500

đồng/m2 mặt thoáng

2.500

Nay xin sửa lại là:

4

Cấp nước để nuôi trồng thuỷ sản

đồng/m3

700

500

đồng/m2 mặt thoáng

250

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Vũ Văn Ninh