TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hảiquan nhận được các công văn số 04081010/CV-TTĐ của Công ty TNHH Tân Thuận Đứcnêu vướng mắc liên quan đến việc C/O mẫu D do Thái Lan cấp đã bị từ chối nhưngkhông nêu lý do cụ thể, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòngchỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV1 thực hiện theo đúng hướng dẫn củaTổng cục Hải quan tại điểm 2 công văn số 7119/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2009.

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Tân Thuận Đức (đ/c B3, TT Thời báo kinh tế Việt Nam, Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội);
- Lưu: VT, TH (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn