BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 47/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trảlời công văn số 1584/CT-KTT &QLTTNCN ngày 26/11/2007, của Cục thuế tỉnh BìnhPhước về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vềviệc khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động,Tổng cục Thuế đã có công văn số 3115/TCT-CS ngày 6/8/2007 hướng dẫn:“ … trườnghợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu tưxây dựng tài sản như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, nhà vệ sinh,phòng thay quần áo, bề nước … phục vụ cho người lao động trong khu vực sảnxuất, kinh doanh và các tài sản này được tính vào tài sản cố định của doanhnghiệp thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng các tài sảnnày được kê khai, khấu trừ.

Trườnghợp trước ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính cóhiệu lực thi hành, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế GTGT đã thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt độngxây dựng tài sản cố định phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất,kinh doanh thì không điều chỉnh lại”.

Theođó, trường hợp từ tháng 7/2006 đến tháng 1/2007, Công ty World Tec Vina sảnxuất hàng hóa chịu thuế GTGT đã thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đốivới hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở phục vụ người lao động trong khu vựcsản xuất kinh doanh thì không đặt vấn đề điều chỉnh lại.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT; CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương