BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/XNK-CN
V/v Thanh lý nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam
(156 Nguyễn Lương Bằng, Q.7, TP HCM)

Trả lời công văn số 07/UVN-XNK ngày07 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam về việc thanhlý, tái xuất nguyên liệu nhập khẩu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ýkiến như sau:

Theo giải trình tại công văn số07/UVN-XNK Công ty có nhập khẩu lô nguyên liệu để sản xuất bột giặt theo Giấychứng nhận đầu tư số 412043000288 do Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Côngnghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp. Tuy nhiên, do nhu cầu khách hàng thay đổi nênCông ty còn tồn kho một số lượng nguyên liệu sản xuất, không có nhu cầu sửdụng.

Đối với trường hợp trên, đề nghịCông ty thực hiện thanh lý nguyên liệu nhập khẩu tồn kho, không còn nhu cầu sửdụng cho sản xuất theo quy định tại khoản 4 mục II và khoản 1 mục III Thông tưsố 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tạiNghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trực tiếp tại cơquan Hải quan, không phải xin phép Bộ Công Thương.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo đểCông ty được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, XNK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà