BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 470/BXD-KTQH
V/v Hỗ trợ vốn quy hoạch cho các địa phương.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày29/04/2009 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong đó Bộ Xây dựng đượcgiao tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, hỗ trợ cho các địaphương vốn Quy hoạch xây dựng.

Để có cơ sở thực hiện Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh,thành phố tiến hành rà soát, lựa chọn các đối tượng phù hợp với tình hình pháttriển, yêu cầu quản lý và đề xuất danh mục cần hỗ trợ vốn quy hoạch cho các thànhphố, các huyện lỵ, thị xã, thị trấn, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/04/2010 để Bộ Xâydựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: KHTC;
- Lưu VT, Vụ KTQH. (PDM 03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn