BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1470/BYT-K2 ĐT
V/v Đào tạo hệ vừa làm vừa học

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các cấp chính quyền địa phương, công tác đàotạo nhân lực y tế đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào việctăng cường chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tìnhhình mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có vấn đề cầnđược quan tâm, củng cố mà đặc biệt là cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ cánbộ giảng dạy cũng như xác định các loại hình đào tạo phù hợp với đặc thù nghềnghiệp.

Nghị quyết số 46 NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị vềcông tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đãkhẳng định: “nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụngvà đãi ngộ đặc biệt”.

Với đặc thù đào tạo nhân lực y tế là việc tổ chức đào tạoluôn gắn liền với thực hành, thực tập tại các cơ sở y tế ở nhiều tuyến khácnhau trong suốt quá trình học tập. Vì vậy, nếu đào tạo hệ vừa làm vừa học màđối tượng tuyển sinh là người tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương sẽkhông có điều kiện thực hành, thực tập thường xuyên tại các cơ sở y tế nênkhông đảm bảo chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đã cho phép một số cơsở đào tạo triển khai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học cho các đối tượngđã tốt nghiệp ở một trình độ chuyên môn y tế và đang làm việc tại các cơ sở ytế (chương trình đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học), không áp dụngđào tạo hệ vừa làm vừa học mà đối tượng tuyển sinh là người tốt nghiệp trunghọc phổ thông và tương đương.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế và chất lượngbảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế trân trọng đề nghị BộGiáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố ủng hộ và chỉ đạo cáccơ sở đào tạo nhân lực y tế thực hiện đúng theo tinh thần nói trên. Đồng thời,Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm, ủnghộ để các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đóng trên địa bàn tổ chức đào tạo hệchính quy tập trung cũng như hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học đảm bảochất lượng, góp phần tăng cường chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sứckhỏe nhân dân trong tình hình mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu