TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
----------
V/v: Kiểm tra an toàn thực phẩm NK.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hải.
(Địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.HCM)

Trả lời công văn số 1807/12/CV-HQ ngày 18/7/2012 của Công ty về vấn đề vướng mắc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ có hiệu lực ngày 11/6/2012 thì mặt hàng đường thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trước thời điểm này, mặt hàng đường thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế. Hiện tại, chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế về thực hiện Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể. Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải